Bangkok POSN

ประกาศผลสอบสอวน.กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบในวันที่ 18 กันยายน 2561 ที่เว็บไซต์ของศูนย์วิชา

และระบบจะเปิดให้ดูคะแนนรายบุคคลตั้งแต่เวลา 00.00น.

(ภายหลังจากที่ทุกศูนย์วิชาประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าอบรมลงหน้าเว็บไซต์แล้ว จึงจะแสดงสถานะผ่านการคัดเลือก และเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ในระบบ)

โดยแต่ละสาขาวิชากำหนดให้การยืนยันสิทธิ์เป็นไปดังนี้

1. ชีววิทยา ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 กันยายน 2561 [ลิงก์ประกาศผล]

2. คณิตศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 23 กันยายน 2561 [ลิงก์ประกาศผล]

3. เคมี ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 กันยายน 2561 [ลิงก์ประกาศผล]

4. ฟิสิกส์ ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2561 [ลิงก์ประกาศผล]

5. คอมพิวเตอร์ ยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 กันยายน 2561 [ลิงก์ประกาศผล]

 

หลังจากยืนยันสิทธิ์แล้วให้พิมพ์แบบยืนยันสิทธิ์ และเข้ารับการปฐมนิเทศ ณ วันเวลา

และสถานที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบการของแต่ละสาขาวิชา

 

ระเบียบการของแต่ละสาขาวิชา

ชีววิทยา คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์

โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. คืออะไร ?

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์อุปถัมภ์โครงการจัดส่งเยาวชนไทย ไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ทรงทราบถึงปัญหาของการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ คอมพิวเตอร์ ในระดับโรงเรียนของประเทศไทย เมื่อเทียบกับระดับนานาประเทศมาโดยตลอดจากคณาจารย์ที่นำคณะนักเรียนไปแข่งขัน และจากนักเรียนที่เป็นผู้แทนประเทศไทย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและทรงเห็นว่าการจะพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของนักเรียนทั่วประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากลนั้น กระทำได้ยากมากในระยะเวลาอันสั้น แต่สิ่งที่สามารถจะทำได้ก่อน คือ การพัฒนานักเรียนที่มีศักยภาพสูงและองค์กรอิสระ ซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า และไม่ยึดติดกับระบบราชการจะสามารถช่วยรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมายได้เร็วขึ้น

ด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ศาสตราจารย์ศักดา ศิริพันธุ์ (นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น) ไปดำเนินการจัดตั้ง มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ขึ้น และทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิ สอวน. ด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีต่อวงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวงการศึกษาของประเทศไทยโดยรวม

โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน. มีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีโอกาส ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ ตามความถนัดทั้งในด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติให้สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ

อนึ่งเพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ระดับโรงเรียนให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล การดำเนินงานของมูลนิธิ สอวน. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ 20 แห่ง และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และในส่วนของงบประมาณได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยตั้งผ่านสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชน

สิทธิพิเศษของการเข้าร่วมโครงการ

ข้อที่ 1

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าอบรม ในศูนย์อบรมย่อยที่ได้เลือกไว้ด้วยตนเอง ซึ่งภายในค่ายที่ 1 นี้จะมีการสอนที่ลงลึกถึงเนื้อหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ศึกษา

ข้อที่ 2

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 จะได้รับการอบรมอย่างเข้มข้นขึ้น ในการนี้นักเรียนจะได้โอกาสในการเก็บเกี่ยวความรู้ ความสามารถและประสบการณ์จริงได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าทั้งในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการ โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นผู้สอน

ข้อที่ 3

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายที่ 2 จะได้รับเลือกเป็นผู้แทนศูนย์สอวน.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

ข้อที่ 4

ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ มีสิทธิเข้าค่ายอบรมเข้มโครงการโอลิมปิกวิชาการของสสวท. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการเวทีนานาชาติ

ข้อที่ 5

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายที่ 2 มีสิทธิพิเศษได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในระบบโควตา รับตรงบางคณะ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฯลฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อที่ 6

ทุกค่ายอบรมจัดอบรมฟรี นักเรียนจะได้รับความรู้อันลึกซึ้งในสาขาวิชานั้น ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ยกเว้น ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเข้าค่ายที่ 1)

ติดต่อสอบถามและแจ้งปัญหา

เฉพาะผู้สมัครสอบทาง https://bkk.posn.or.th สามารถติดต่อเพื่อสอบถามและแจ้งปัญหาในการรับสมัครได้ที่ช่องทางแฟนเพจเฟสบุ๊คเท่านั้น ผู้สมัครจากศูนย์อื่นๆ กรุณาสอบถาม ณ เว็บไซต์ที่ท่านสมัคร

ที่ตั้งมูลนิธิสอวน.

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สงวนลิขสิทธิ์ © พ.ศ. 2561 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)
Copyright © 2018 The Promotion of Academic Olympiads and Development of Science Education Foundation under the Patronage of Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra (POSN Foundation) All Right Reserved.
Implemented by Pheerathach Tangdhanavivadhana and Thananop Kobchaisawat