Bangkok POSN
คำถามที่พบบ่อย

1. ไปยังหน้าสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยมองหาจากเมนูหลักที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์ (หรือ คลิกที่นี่)

2. อ่านข้อตกลงการลงทะเบียนสมัครสอบ พร้อมทั้งยอมรับในเงื่อนไข และให้ข้อมูลตัวผู้สมัครอย่างเป็นไปตามความจริง

3. จดจำ APPCODE ที่ได้นั้นเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบและสมัครสอบต่อไป

4. นำ APPCODE ไปใช้ในการเข้าสู่ระบบพร้อมกับเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก 

5. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ/สมัครสอบ

6. กดปุ่ม สมัครสอบ พร้อมทั้งดำเนินการสมัครสอบ

6. พิมพ์ใบชำระเงินและนำใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากนั้นรอระบบทำการตรวจสอบกับธนาคารเป็นเวลา 24 - 48 ชั่วโมง

7. เมื่อครบ 24-48 ชั่วโมงแล้ว นำ APPCODE และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก ไปเข้าสู่ระบบ เพื่อเลือกศูนย์สอบ

8. หลังจากวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3-4 วัน ระบบจะประกาศเลขที่นั่งสอบของแต่ละสาขาวิชาที่นักเรียนเลือกสมัคร โดยให้นักเรียนเข้าระบบด้วยเลข APPCODE และเลขประจำตัวประชาชนไทย 13 หลัก

9. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะ/สมัครสอบ

10. พิมพ์ บัตรประจำตัวสอบ ทุกสาขาวิชาที่สมัครสอบ

**** ผู้เข้าสอบจะต้องส่งบัตรประจำตัวสอบให้แก่กรรมการคุมสอบ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าอบรม ****

1. บัตรประจำตัวสอบ (พร้อมลายมือชื่อของผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่ได้รับอำนาจ รับรองว่านักเรียนกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของนักเรียนจริง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครสอบ)

2. บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ เอกสารที่ทางราชการออกให้เท่านั้น อาทิ ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

3. สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ มีดังนี้ ดินสอที่มีความเข้มขนาด 2B ขึ้นไป ยางลบ ปากกา น้ำยาลบคำผิด นอกเหนือจากนี้ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

1. ใช้ระบบลืมรหัสผ่านของระบบ โดยกรอกอีเมล์ที่ใช้สมัคร

2. กรณีไม่ได้รับเลขที่ APPCODE ผ่านทางอีเมล์ ให้ติดต่อที่กล่องข้อความทางหน้าเพจเฟสบุ๊ค สอวน.กรุงเทพมหานคร

 

อาจจะมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนของผู้สมัครสอบไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำหรับผู้สมัครสอบที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานคร โปรดติดตามข่าวสารการรับสมัครจากสอวน.ส่วนภูมิภาค

2. ผู้สมัครสอบกรอกชื่อโรงเรียนไม่ถูกต้อง

 

หากผู้สมัครมั่นใจว่ากรอกชื่อโรงเรียนถูกแล้วแต่ยังคงค้นไม่พบ โปรดติดต่อที่เพจเฟสบุ๊ค สอวน.กรุงเทพมหานคร

โปรดตรวจสอบว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครมีโปรแกรมสำหรับอ่านไฟล์ประเภท PDF หรือไม่ หากไม่มีโปรดติดตั้งโปรแกรมสำหรับอ่านก่อนดำเนินการเปิดไฟล์

ผู้สมัครสามารถค้นหาโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ได้ คลิกที่นี่

ในบางสาขาวิชามีการกระจายการอบรมไปยังศูนย์อบรมย่อยต่าง ๆ โดยผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์อบรมย่อยที่นักเรียนต้องการเข้าอบรม โดยทางศูนย์วิชาจะพิจารณาจากคะแนนสอบเข้าค่ายที่ 1 ของนักเรียนเป็นหลัก

โปรดติดต่อมูลนิธิสอวน. ผ่านช่องทางกล่องข้อความหน้าเพจเฟสบุ๊ค สอวน.กรุงเทพมหานคร