Bangkok POSN
ข้อตกลงในการลงทะเบียนสมัครสอบ

กรุณาอ่านข้อความด้านล่างอย่างถี่ถ้วน

1. ผู้สมัครสอบควรใช้โปรแกรมท่องอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีการปรับรุ่นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ไม่แนะนำให้ใช้ Internet Explorer
2. ระบบรับสมัครสอบนี้รับสมัครสอบเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้น (ไม่รวมถึงปริมณฑล) และหากข้อมูลผู้สมัครสอบที่ผู้สมัครสอบบันทึกในระหว่างการดำเนินการสมัครสอบ ไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครสอบให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ว่าจะทั้งทางระบบรับสมัครสอบ และ/หรือ กล่องข้อความของเพจเฟสบุ๊คสอวน.กรุงเทพมหานคร และ/หรือ เจ้าหน้าที่มูลนิธิสอวน. และ/หรือ ครูผู้ดูแลศูนย์วิชา ทางมูลนิธิสอวน.และศูนย์วิชา ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณานักเรียนเข้ารับการศึกษาในปีการศึกษานั้น
3. หลังจากผู้สมัครสอบทำการกรอกข้อมูลลงระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าระบบเพื่อสมัครสอบและพิมพ์ใบชำระเงินแล้วนำไปชำระที่ธนาคารตามที่กำหนดไว้ภายในวันที่รับกำหนดชำระเงินเท่านั้น (ในกรณีที่ผู้สมัครสอบมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์การรับสมัคร ทางระบบจะออกเลขประจำตัวสอบให้หลังจากปิดรับสมัคร)
4. ข้อมูลที่ผู้สมัครสอบกรอกในแต่ละหน้าทั้งหมดจะยังไม่มีการบันทึก จนกว่าจะจบขั้นตอนการสมัครสอบ
5. หากนักเรียนให้ข้อมูลอันหนึ่งอันใดอันเป็นเท็จต่อขั้นตอนการสมัคร ศูนย์วิชาขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ตรวจกระดาษคำตอบหรือระงับผลสอบของผู้สมัครสอบ
6. กรณีชำระเงินค่าสมัครสอบแล้ว ทางมูลนิธิสอวน.จะไม่คืนเงินในทุกกรณี โปรดตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกครั้ง และภายหลังการชำระเงินให้รอเวลาประมาณ 2 - 3 วัน จึงเข้าระบบเพื่อดำเนินการเลือกศูนย์สอบ
7. กรณีสมัครสอบและได้ชำระเงินค่าสมัครสอบในวิชานั้น ผู้สมัครสอบจะไม่สามารถยกเลิกการสอบวิชาที่ชำระเงินไว้แล้วในทุกกรณี
8. กรณีผู้สมัครสมัครสอบ 2 วิชา และสนามสอบในช่วงเวลาเช้าหรือบ่าย อันหนึ่งอันใด ไม่เหลือที่นั่งสอบ (เต็ม) ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกสอบในสนามสอบอื่น ๆ ที่ยังคงเหลือที่นั่งสอบอยู่

9. การกระทำหรือพฤติการณ์ใดซึ่งผู้สมัครสอบได้กระทำขึ้นให้เกิดมีอันตรายต่อระบบ และ/หรือ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ทางมูลนิธิสอวน. จะดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำถึงที่สุด
10. การกรอกข้อมูลที่ผิดพลาดอันมาจากผู้สมัครสอบ จนเป็นผลให้ขาดการติดต่อจากมูลนิธิสอวน.หรือศูนย์วิชา จะถือว่าเป็นความผิดพลาดของผู้สมัคร ทางมูลนิธิสอวน. และศูนย์วิชาจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
11. ระบบรับสมัครสอวน.กรุงเทพมหานคร เป็นระบบที่ช่วยให้การรับสมัครการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกเป็นไปได้อย่างสะดวกสบาย ในการนี้ สิทธิและอำนาจในการตัดสินผลคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่ค่ายอบรมนั้นถือเป็นอำนาจอันเด็ดขาดของศูนย์วิชา ความผิดพลาดที่เกิดจากการตัดสินผลของทางศูนย์วิชา ทางระบบรับสมัครสอวน.กรุงเทพมหานครจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี

รับสมัครเฉพาะนักเรียนที่ศึกษาอยู่ ณ โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเท่านั้น

สำหรับจังหวัดอื่น กรุณาติดตามการรับสมัครที่ศูนย์สอวน.ภูมิภาค